A A A
  • Bron: Daelzicht
  • Bron: Daelzicht

Van AWBZ naar Wmo 

Er komen grootschalige veranderingen in de organisatie van de langdurige zorg. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt beperkt. Het gevolg hiervan is, dat de middelen uit de AWBZ overkomen naar de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), waardoor de verantwoordelijkheid bij de gemeenten komt te liggen. De wijkverpleging en de persoonlijke verzorging gaan naar de Zorgverzekeringswet. De Wmo zal vanaf 2015 worden aangepast. Voor gemeenten betekent dit dat zij ervoor verantwoordelijk worden om burgers bij hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te ondersteunen. Dat zal gebeurern in de vorm van algemene- en maatwerkvoorzieningen.

Het sociale domein wordt door deze forse transformatie ingrijpend gewijzigd. De decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo vormt samen met de invoering van de nieuwe Jeugdzorgwet, de Participatiewet en de invoering van Passend Onderwijs een ware stelsel- en cultuurverandering.

Actueel.
Van AWBZ naar Wmo.
De contouren van de nieuwe Wmo, die op 1 januari 2015 ingaat, worden geleidelijk aan steeds duidelijker. Het concept wetsvoorstel is onlangs naar de Raad van State gestuurd.

In deze nieuwe wet komt de nadruk te liggen op eigen inzet van burgers. De gemeenten bieden hun burgers de nodige maatschappelijke ondersteuning. Dat bevordert de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. En om te bewerkstelligen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, helpt de gemeente bij de zelfredzaamheid en participatie van personen met een fysieke en/of psychische beperking of -problemen.

Samenwerking Zuid Limburgse gemeenten.
Eind 2011 begonnen de 18 Zuid Limburgse gemeenten gezamenlijk met de voorbereiding voor de decentralisatie van de AWBZ-taken naar de Wmo. Fase 1 bestond uit een inventarisatie en analyse van de opgave. In fase 2 hebben ze samen de inhoudelijke thema's verkend. Eind juni is deze tweede fase afgesloten. In de komende tijd gaan de gemeenten aan de slag om beleidskeuzes te maken en de uitvoering die daaruit voortkomt voor te bereiden. In september 2013 is daarmee gestart.

Lokale ontwikkelingen.
In de regio Zuid Limburg werden en worden allerlei initiatieven, projecten en bijeenkomsten georganiseerd en uitgevoerd in het kader van deze grootschalige transformatie van het sociaal domein. Ook wordt op zoek gegaan naar nieuwe vormen van samenwerking.

Reageer
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze site of over het laatste nieuws, stuur dan een E-mail naar decentralisatieAWBZ@sittard-geleen.nl